Strona główna

Cennik

Kontakt
Lista odpadów odbieranych przez F.H.U. ECOM na podstawie wydanej decycji


Kod 01
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Kod 02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

Kod 03
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

Kod 04
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

Kod 05
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

Kod 06
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

Kod 07
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

Kod 08
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

Kod 09
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

Kod 10
Odpady z procesów termicznych

Kod 11
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

Kod 12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

Kod 13
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

Kod 14
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

Kod 15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

Kod 16
Odpady nie ujęte w innych grupach

Kod 17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Kod 19
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

Kod 20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywniePobierz szczegółowy katalog odpadów w formacie .pdf.
F.H.U. ECOM 2009

Linki
Notowania giełdy

Decyzje

Poczta

Dzisiaj jest